Jednoduchá platba

Knihy z nabídky knihkupectví a vydavatelství Šuplík.cz můžete objednat a koupit jednoduše, pouhým odesláním SMS.

Stav Objednávky

Ověřte si, v jakém stavu je vaše SMS objednávka.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej knih na serveru www.suplik.cz

Provozovatelem serveru www.suplik.cz je společnost AXIMA spol.s r.o. (dále jen provozovatel).

Informace z obchodního rejstříku

Firma je zapsána do OR u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka č.12780, ze dne 22. října 1993. IČ: 49451308, DIČ: CZ49451308

Služba prodeje knih prostřednictvím platebních SMS

Server www.suplik.cz nabízí knihy, které lze zakoupit zasláním platební SMS. Každá odeslaná SMS je zákazníkovi potvrzena zpětnou textovou zprávou na mobilní telefon. Server www.suplik.cz automaticky zpracovává všechny došlé platební SMS a knihy jsou následně distribuovány prostřednictvím České pošty. Částka zaplacená zákazníkem je konečnou cenou s DPH za knihu i poštovné.

Odesláním platební SMS souhlasí zákazník s těmito podmínkami

Zákazník musí do platební SMS uvést pravdivé údaje o své adrese, na kterou má být zboží doručeno. (Při uvedení chybné adresy lze použít telefonickou infolinku 777 634 069 a adresu pro doručení upřesnit operátorce.)

Provozovatel neručí

  • za jakékoliv chybně zadané údaje o adrese zákazníka
  • za skutečnost, že má zákazník v mobilním telefonu blokovány platební PremiumSMS zprávy
  • za nedoručení SMS zprávy do sítě jiného operátora než O2, T-Mobile nebo Vodafone
  • za případné tiskové a obsahové chyby na serveru

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody nebo újmy, které mohou vzniknout používáním služeb serveru zákazníkem.

Ceny produktů, uvedené na serveru, jsou platné do 31.12.2015. Odpovědnost za případné vady produktů bude řešena v rámci reklamačního řízení. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů a bez jakékoliv sankce.

Reklamaci služeb je možno uplatnit v sídle firmy nebo prostřednictvím emailu info@axima-brno.cz nebo prostřednictvím dalších komunikačních prostředků po dobu 24 měsíců od využití služby. V případě oprávněné reklamace provede provozovatel opakované dodání produktu bez zbytečného odkladu.

Právní ustanovení – Shoda s kupní smlouvou

Dle § 616

Provozovatel odpovídá zákazníkovi za to, že poskytovaná služba je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná služba má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, provozovatelem popisované, nebo na základě jim prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, a odpovídá účelu, který provozovatel pro použití služby uvádí nebo pro který se služby obvykle používá.

V případě, že služba při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď náhradou služby, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny služby nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí služby, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze služby nebo pokud se neprokáže opak.

Dle § 622

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu poskytnuté služby, nebo týká-li se vada jen součásti služby, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny služby nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby služba mohla být řádně užívána jako služba bez vady, má zákazník právo na výměnu služby nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad službu řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu služby, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny služby nebo může od smlouvy odstoupit.

Co jsme zač?

Šuplík.cz je knihkupectví a vydavatelství, které tiskne a vydává klasické papírové knihy zejména začínajícím autorům.

Kromě výroby a vydání knihy zajišťujeme i její přímý prodej přes SMS.

Přečtete si více o šuplíku nebo nám rovnou napište – se vším vám poradíme.

Anketa

Píšete něco?

Ano, ale jen do šuplíku. 2073 2073

Ano, už mi něco vyšlo. 356 356

Ano, ale jen na webu. 575 575

Ne, asi neumím psát. 118 118

Ne, raději jen čtu. 214 214