Jednoduchá platba

Knihy z nabídky knihkupectví a vydavatelství Šuplík.cz můžete objednat a koupit jednoduše, pouhým odesláním SMS.

Stav Objednávky

Ověřte si, v jakém stavu je vaše SMS objednávka.

Obálka  - přední strana Obálka  - zadní strana


Osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH

Tomáš Sejkora

Cena knihy je 198 Kč, poštovné a balné po ČR je již v ceně.

Kniha je vyprodaná

O knize

Hlavním cílem této publikace zaměřené na oblast osvobození dodání určitých nemovitých věcí od DPH bez nároku na odpočet má být poskytnutí tzv. best practice této harmonizované úpravy, jehož vytvoření je možné pouze na základě analýzy dotčených českých a unijních právních předpisů z oblasti DPH. K dosažení vytyčených cílů přitom byla použita metoda analýzy, syntézy, metoda deskriptivní a metoda komparace daňového práva.

Výsledek vědeckého bádání prezentovaného v této knize představuje nejprve vymezení účelu osvobození dodání pozemku a budovy od DPH dle směrnice o DPH, v jehož světle je za použití systematického výkladu nutno interpretovat i právní úpravy DPH členských států Evropské unie. Tato publikace se dále zaměřuje na poskytnutí eurokonformního výkladu termínů použitých českým zákonem o DPH, který při vymezení pojmu vybraná nemovitá věc vychází pouze z českého soukromého práva. Třetím výsledkem zkoumání je pak posouzení souladu samotné právní úpravy osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH dle českého zákona o DPH s právem Evropské unie. Na základě provedeného rozboru jsem došel k závěru, že vedle opominutí směrnicí o DPH zavedeného pojmosloví, které lze překlenout výkladem, neodpovídají požadavkům unijního práva rovněž i některé dílčí atributy osvobození dodání vybraných nemovitých věcí od DPH zavedené českým zákonem o DPH.

Ukázka z knihy

Pro účely definice pojmu stavba ve smyslu občanského zákoníku se tak dle mého názoru nabízejí tři možné přístupy. Prvním přístupem je pojetí pojmů stavba, podzemní stavba a dočasná stavba jako samostatných právních pojmů. Toto vymezení uvedených právních termínů by pak umožnilo individuální přístup k jejich definici, čímž by bylo možné odstranit určité výkladové potíže plynoucí z přístupu druhého i třetího. Takováto koncepce nicméně neodpovídá systematice ustanovení § 506 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož jsou stavby zřízené na pozemku součástí pozemku s výjimkou staveb dočasných. Ze syntaktického rozboru věci tudíž vyplývá, že právě dočasné stavby jsou podmnožinou staveb zřízených na pozemku, tudíž budou splňovat typové znaky stavby zřízené na pozemku, což svědčí o nesprávnosti tohoto přístupu. Dalším konceptem je chápání dočasné stavby jako zvláštního typu pojmu stavba, přičemž podzemní stavba se samostatným účelovým určením je právním termínem samostatným. O relevantnosti tohoto přístupu svědčí i systematika ustanovení § 56 odst. 1 zákona o DPH, které zařazuje mezi vybrané nemovité věci samostatně stavbu a podzemní stavbu se samostatným účelovým určením, neboť v opačném případě by šlo podzemní stavbu jednoduše zařadit pod pojem stavba. Slabinou tohoto pojetí je, jak bylo výše uvedeno, že vzhledem k systematice občanského zákoníku bude nutno pohlížet na dočasnou stavbu jako na věc movitou, přestože takové pojetí neodpovídá povaze takové věci. Hlavním kladem tohoto přístupu je ale možnost vyjít z definice stavby tak, jak ji vymezuje judikatura ke starému občanskému zákoníku. Variantou tohoto přístupu pak může být pojetí stavby jako generálního pojmu nadřazeného jak pojmu dočasné stavby, tak i pojmu stavba podzemní se samostatným účelovým určením. Poslední koncepce definice pojmu stavba dle občanského zákoníku je taková, že vlastně žádná obecná definice stavby dle tohoto zákoníku neexistuje a tento termín bude nutno vykládat vždy s ohledem na ustanovení, kterých je součástí, tudíž v rámci systematiky právní úpravy části občanského zákoníku nebo specifického obecného institutu. Tento přístup se navíc jeví vhodný s ohledem na uzákonění výkladových metod a zásady stare decisis v oblasti soukromého práva.

Informace o knize

Autor: Tomáš Sejkora
Počet stran: 168
Vazba: měkká lepená
ISBN: 978-80-7550-007-6
Rok vydání: 2015

Celková cena za odeslané SMS zprávy je 198 Kč vč. DPH. Tech.realizace AXIMA spol.s r.o. Tel.infolinka: 603 276 378, email: prsms@axima-brno.cz, www.platmobilem.cz.

Co jsme zač?

Šuplík.cz je knihkupectví a vydavatelství, které tiskne a vydává klasické papírové knihy zejména začínajícím autorům.

Kromě výroby a vydání knihy zajišťujeme i její přímý prodej přes SMS.

Přečtete si více o šuplíku nebo nám rovnou napište – se vším vám poradíme.

Anketa

Píšete něco?

Ano, ale jen do šuplíku. 2073 2073

Ano, už mi něco vyšlo. 356 356

Ano, ale jen na webu. 575 575

Ne, asi neumím psát. 118 118

Ne, raději jen čtu. 214 214